dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 57 Poriadkové opatrenia

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.58 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 57 Poriadkové opatrenia

Mgr. Ivan Poruban

§ 57

Poriadkové opatrenia


(1) Stavebný inšpektor je pri výkone štátneho stavebného dohľadu na stavbe oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 1000 eur stavebníkovi, ktorý uskutočňuje stavebné práce svojpomocou, vlastníkovi pozemku, ak nie je stavebníkom, alebo stavbyvedúcemu, ak sa stavba uskutočňuje dodávateľsky, ak

a) neumožní bez vážneho dôvodu vstup na pozemok, na stavbu alebo na stavenisko na uskutočnenie kontrolného úkonu alebo ho neoprávnene vykáže zo staveniska,

b) nesprístupní overený projekt stavby, stavebný denník alebo inú súčasť dokumentácie stavby, ktorá musí byť na stavbe alebo na stavenisku,

c) nemá alebo nesprístupní do troch dní doklad o

1. vhodnosti stavebného výrobku na zamýšľané použitie,

2. oprávnení osoby vykonávajúcej na stavbe stavebné práce

Najnovšie články
viac článkov