dnes je 26.6.2024

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 129/2024 Z. z. Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácieGarancia

20.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 8. júna dochádza k novelizácii vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie ...

Výklad k zákonu č. 128/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviachGarancia

19.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom poslednej novely zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je úprava vybraných ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ...

Výklad k zákonu č. 127/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstvaGarancia

18.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 8. júna sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a tiež zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Cieľom tejto novelizácie je vytvorenie právneho ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 126/2024 Z. z. - Oznámenie MH SR o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemysluGarancia

17.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Opatrenie Ministerstva hospodárstva SR reaguje na prijatie delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2024/242 z 27. septembra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu zoznamu výrobkov obranného priemyslu v súlade s aktualizovaným ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 124/2024 Z. z. - Oznámenie MD SR o vydaní rozhodnutia č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom zneníGarancia

14.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Hlava 1 leteckého predpisu L 1 Spôsobilosť leteckého personálu, ktorý bol vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008, sa dopĺňa bodom 1.2.2.4. V zmysle tohto doplnenia, na uskutočňovanie profesionálnej činnosti ...

Výklad k zákonu č. 125/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctveGarancia

14.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nadobudla účinnosť novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 122/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práciGarancia

13.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Do konca mája účinné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov obsahovalo zoznam 295 chemických látok a zlúčenín s toxickým účinkom spolu ...

Podrobnosti k vyhláške č. 123/2024 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategóriíGarancia

13.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov ...

Výklad k zákonu č. 120/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaGarancia

12.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doteraz neupravoval opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia pri expozícii zamestnancov reprodukčne toxickým faktorom pri práci. Z toho dôvodu ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 121/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práciGarancia

12.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Novým nariadením vlády Slovenskej republiky účinným od  1. júna 2024 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 14 Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajinyArchív

21.12.2023, JUDr. Klaudia Popélyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Klaudia Popélyová § 14 Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny (1) Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody a krajiny, stavbyvedúci je povinný  a) bezodkladne zabezpečiť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 34 Zastavenie konaniaArchív

21.12.2023, JUDr. Klaudia Popélyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Klaudia Popélyová § 34 Zastavenie konania (1) Stavebný úrad okrem dôvodov podľa  § 30 ods. 1  správneho poriadku zastaví konanie aj vtedy, ak v priebehu konania zistí, že  a) žiadateľ stratil právny vzťah k pozemku alebo k stavbe podľa  § 19 ods. 1 , na ktorých sa majú uskutočniť stavebné práce ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmiArchív

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 12 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi (1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 59 Iné správne deliktyArchív

21.12.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban § 59 Iné správne delikty (1) Stavebný úrad uloží pokutu od 100 eur do 500 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak a) nepredloží stavebnému úradu energetický certifikát nebytovej budovy v určenej lehote, b) nezabezpečí na vedenie stavby stavbyvedúceho s oprávnením ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 57 Poriadkové opatreniaArchív

21.12.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban § 57 Poriadkové opatrenia (1) Stavebný inšpektor je pri výkone štátneho stavebného dohľadu na stavbe oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 1000 eur stavebníkovi, ktorý uskutočňuje stavebné práce svojpomocou, vlastníkovi pozemku, ak nie je stavebníkom, alebo stavbyvedúcemu, ak sa stavba ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

18.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

15.10.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Zmluva o dielo v roku 2024

V podcaste sa zhovárame s našimi hosťami o zmluve o dielo v roku 2024. Zmluva o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ...

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024

Od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024 dochádza k novelizácii zákona o dani z príjmov. Ide o novelizáciu zákona o dani z príjmov, a to zákonom č. 309...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. pre rok 2025

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 26.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v Zákone o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku od 1.4.2024

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 3.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2024
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,3 PLN (-0,02)
1 EUR24,89 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov