dnes je 24.7.2024

Najnovšie

Výklad k zákonu č. 164/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikáciíGarancia

16.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. augusta nastáva účinnosť novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení ...

Podrobnosti k vyhláške č. 165/2024 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známkeGarancia

16.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V nadväznosti na augustovú účinnosť novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou sa tiež mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

Výklad k zákonu č. 162/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkochGarancia

15.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom augustovej novely zákona o cestnej doprave je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/738 zo 6. apríla 2022, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (Ú. v. EÚ L 137, 16.5.2022). Ministerstvo ...

Výklad k zákonu č. 163/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)Garancia

15.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S cieľom rozšíriť dozornú právomoc Ministerstva dopravy Slovenskej republiky sa, s účinnosťou od 1. augusta, ustanovuje, že tento ústredný orgán štátnej správy je oprávnený vykonať štátny odborný dozor nad cestami I. až III. triedy a miestnymi cestami, a to v prípade, ak to vyžaduje ...

Výklad k zákonu č. 160/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincovGarancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinná od 15. júla, nadväzuje na plán udržateľnosti výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov a zároveň reaguje na vybrané problémy rozvoja ...

Výklad k zákonu č. 161/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)Garancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov čiastočne upravená § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 7 ods ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 159/2024 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií o udržateľnostiGarancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 6. júla nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií ...

Výklad k zákonu č. 157/2024 Z. z. - Zákon o Slovenskej televízii a rozhlaseGarancia

11.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prvým júlovým dňom nadobudol účinnosť nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov. Týmto predpisom dochádza k zrušeniu doteraz platného zákona č.  532/2010 Z. z.  o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový predpis ...

Výklad k zákonu č. 158/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudíGarancia

11.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od polovice júla dochádza k zmene a doplneniu zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Zákonom ...

Komentár k ZP § 144a Výkon práceGarancia

11.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 144a Výkon práce (1) Ako výkon práce sa posudzuje aj doba, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak, pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr, náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 14 Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajinyArchív

21.12.2023, JUDr. Klaudia Popélyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Klaudia Popélyová § 14 Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny (1) Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody a krajiny, stavbyvedúci je povinný  a) bezodkladne zabezpečiť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 34 Zastavenie konaniaArchív

21.12.2023, JUDr. Klaudia Popélyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Klaudia Popélyová § 34 Zastavenie konania (1) Stavebný úrad okrem dôvodov podľa  § 30 ods. 1  správneho poriadku zastaví konanie aj vtedy, ak v priebehu konania zistí, že  a) žiadateľ stratil právny vzťah k pozemku alebo k stavbe podľa  § 19 ods. 1 , na ktorých sa majú uskutočniť stavebné práce ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmiArchív

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 12 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi (1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 59 Iné správne deliktyArchív

21.12.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban § 59 Iné správne delikty (1) Stavebný úrad uloží pokutu od 100 eur do 500 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak a) nepredloží stavebnému úradu energetický certifikát nebytovej budovy v určenej lehote, b) nezabezpečí na vedenie stavby stavbyvedúceho s oprávnením ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 57 Poriadkové opatreniaArchív

21.12.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban § 57 Poriadkové opatrenia (1) Stavebný inšpektor je pri výkone štátneho stavebného dohľadu na stavbe oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 1000 eur stavebníkovi, ktorý uskutočňuje stavebné práce svojpomocou, vlastníkovi pozemku, ak nie je stavebníkom, alebo stavbyvedúcemu, ak sa stavba ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Zmluva o dielo v roku 2024

V podcaste sa zhovárame s našimi hosťami o zmluve o dielo v roku 2024. Zmluva o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ...

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024

Od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024 dochádza k novelizácii zákona o dani z príjmov. Ide o novelizáciu zákona o dani z príjmov, a to zákonom č. 309...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.7.2024
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,28 PLN (-0)
1 EUR25,36 CZK (+0,14)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov