dnes je 23.5.2024

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánuArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na náhradu škody za neoprávnený návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzuArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnym orgánom za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzuArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť súdu postúpiť vec štátnemu orgánu oprávnenému vo veci konaťArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovaťArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vylúčenie obmedzenia zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcieArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 78 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeruArchív

12.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na ochranu pred porušením obchodného tajomstvaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobné spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky z omeškania a ich uplatňovanie v obchodne záväzkových vzťahochGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Aktívna legitimácia poškodeného v priestupkovom konaníArchív

28.1.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava podaní pred začatím súdneho konania - výzva na zaplatenie faktúryArchív

26.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždeniaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plynutie premlčacej doby pri nároku na nemajetkovú ujmuArchív

27.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava žaloby o zaplatenie pohľadávkyArchív

27.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodouArchív

12.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o zaplatenieArchív

27.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pasívna legitimácia v spore o náhradu škodyArchív

7.1.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Verejná obchodná spoločnosťArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 217 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľaArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnenie uznesenia valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore so zákonomArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žalobnej odpovede a vzájomnej žaloby na rozhodcovský súdArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava príslušnosti súdov - podávanie námietky nepríslušnosti súduArchív

18.9.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava sľubu odškodneniaArchív

11.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava riadneho opravného prostriedku v súdnom konaníArchív

11.9.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné zásady exekučného konaniaArchív

21.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na oslobodenie od platenia súdneho poplatkuArchív

25.8.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvnej pokutyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škoduArchív

1.1.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Právna úprava nepomenovaných zmlúv v Obchodnom zákonníkuArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 10 Peňažná zábezpekaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Osobitná zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizáciíArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mandátna zmluva na mimosúdne vymáhanie pohľadávokArchív

30.6.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Právna úprava zmluvy o predaji podnikuArchív

13.1.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava obchodného tajomstvaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov
Najčítanejšie články
viac článkov